ധൃതി

ഇമേജുകൾ, പി‌ഡി‌എഫ്, തിരുത്താനാകാത്ത മറ്റ് പ്രമാണങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് വാചകം വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനും അവയിൽ തിരുത്തലുകൾ വരുത്തുന്നതിനും ഐസി‌ഫോസ് വികസിപ്പിച്ച സംവിധാനമാണ് ധൃതി.

ദ്വിഭാഷാ ഒ സി ആർ

മലയാളത്തിലെ പ്രമാണങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യാന്‍ സഹായിക്കുന്നു

OCR പരിവർത്തനത്തിനായി ഫയൽ സമർപ്പിക്കുക

അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഫയൽ ഇടുക

*അനുവദനീയമായ ഫയൽ ഫോര്‍മാറ്റുകള്‍: .pdf, .jpg, .tiff, .png